Copyright Grey Gypsies Australia 2009
Paintings by Meg
Oil, Autumn NE Victoria